TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ LẬP DỰ TOÁN

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Phương án công nghệ
  • Công năng sử dụng
  • Phương án kiến trúc
  • Tuổi thọ công trình
  • Phương án kết cấu, kỹ thuật
  • Phương án phòng, chống cháy nổ
  • Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao
  • Giải pháp bảo vệ môi trường
  • Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng

Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình:

a) Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);

b) Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức.

c)  Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

One thought on “TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ LẬP DỰ TOÁN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *